Wednesday, October 17, 2018

చతుఃషష్టి ఉపచారాలు

*చతుఃషష్టి ఉపచారాలు*
దసరా సందర్భంగా...
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః..🙏🙏🙏
ఒకసారి శ్రీశంకరాచార్యులవారికి లలిత అమ్మవారు 64 కళలతో, 64 యోగినీ దేవతలు చతుఃషష్టి ఉపచారాలు చేస్తూ ఉన్న రూపంతో, దర్శనమిచ్చినపుడు ఆ ఆనందపారవశ్యములో ఆశువుగా రచించిన స్తోత్రంలో అమ్మవారికే అధికారం ఉన్న చతుఃషష్టి ఉపచారాలను ఈ విధంగా వివరించేరు. అవి.
1. అర్ఘ్యం,పాద్యం,ఆచమనీయం – అమ్మవారి కాళ్ళు, చేతులు జలముతో కడిగి, త్రాగుటకు జలము సమర్పించడం
2. అభరణ అవరోపణం – ముందురోజు వేసియున్న ఆభరాణాలు తీయడం
3. సుగంధ తైలాభ్యంజనం – వంటికి నూనె పట్టించడం
4. మజ్జనశాలా ప్రవేశము – స్నానాల గదికి తీసుకొని వెళ్ళడం
5. మణిపీఠోపవేశనం – మణులతో అలంకరించిన పీఠముపై కూర్చోపెట్టడం
6. దివ్యస్నానీయ ఉద్వర్తనం – నలుగు పెట్టుట
7. ఉష్ణోదక స్నానము – వేడి నీటితో స్నానము చేయించుట
8. కనక కలశచ్యుత సకల తీర్థాభిషేచనం – బంగారుకలశలలో పవిత్రనదులనుండి తీసుకువచ్చిన సకల పవిత్ర తీర్థములతో అభిషేకము
9. ధౌతవస్త్ర పరిమార్జనం – పొడిగుడ్డతో శుభ్రంగా తుడవడం
10. అరుణ దుకూల పరిధానం – ఎర్రని వస్త్రము ధరింపజేయడం
11. అరుణకుచోత్తరీయం – ఎర్రని ఉత్తరీయమును (జాకెట్టు) ధరింపజేయడం
12. ఆలేపన మంటప ప్రవేశనం – అత్తరు మొదలైన అలేపనలు పూసే గృహానికి అమ్మవారిని తీసుకొని వెళ్ళడం అక్కడ మళ్ళీ మణిపీఠముపై కూర్చోపెట్టడం
13. చందన అగరు కుంకుమ సంకు మృగమద కర్పూర కస్తూరీ గోరోజనాది దివ్య గంధ సర్వాంగీణ ఆలేపనం – వివిధ దివ్య గంధములను అమ్మవారికి అలదింపజేయడం
14. కేశాభరస్య కలాదుల అగరు ధూపం – కేశములు విస్తారపరచి సుగంధధూపం వేయడం
15. జడవేసి, మల్లికా మాలతీ చంపక అశోక శతపత్ర పూగ క్రముక మంజరీ పున్నాగ కల్హార ముఖ్య సర్వ ఋతు కుసుమమాల సంప్రయం - వివిధఋతువులలో పూచిన సుగంధ పుష్పములతో అల్లిన మాలతో అమ్మవారిని అలంకరించడం
16. భూషణమండప ప్రవేశము – అలంకార గది ప్రవేశము
17. మణిపీఠోపవేశనము - అక్కడమళ్ళీ మణిపీఠం పై కూర్చోపెట్టడము
18. నవమణిమకుట ధారణ – తొమ్మిది రకాల మణులతో కూర్చిన కిరీటం పెట్టడం
19. దానిపైన చంద్ర శకలం పెట్టడం
20. సీమంతంలో సింధూరాన్ని దిద్దడం
21. తిలక ధారణము – నుదుటిపై తిలకంతో బొట్టు పెట్టడం
22. కాలాంజనం దిద్దడం – అమ్మవారి కళ్ళకు కాటుక పెట్టడం
23. పాళీయగళం – అమ్మవారికి చెంప స్వరాలు (మాటీలు) అలంకారం చేయడం
24. మణికుండళయుగళం - మణికుండలములు రెండు చెవులకు అలంకరించడం
25. నాసాభరణం – ముక్కుకి నాసాభరణం అలంకరించడం
26. అధరయావక లేపనం – పెదవులకు పూసే లత్తుక పూయడం
27. ఆర్య భూషణం - ప్రధాన భూషణం అలంకరించడము
28. మాంగల్య సూత్రము – మంగళ సూత్రమును అలంకరించుట
29. హేమచింతాకం – బంగారుతో కూడిన చింతామణులమాల వేయడం
30. పతకం – బంగారు పతకం
31. మహాపతకం – పెద్దదిగా ఉన్న బంగారు పతకం
32. ముక్తావళి – మూడు వరుసల ముత్యాలహారం
33. ఏకావళి – 27 ముత్యాలతో కూడిన ఒక వరుస ముత్యాలహారం
34. చన్నభీరము – యజ్ఞోపవీతం లాగ భుజములమీదనుండి వేసే ఒక ఆభరణము
35. కేయూర యుగళ భూషణ చతుష్టయము – నాలుగు చేతులకు నాలుగు కేయూరములు ( దండ కడియాలు)
36. వలయావళి – నాలుగు చేతులకు కంకణములు
37. ఊర్మికావళి – నాలుగు చేతులకు ఉంగరములు
38. కాంచీధామము – వడ్డాణము అని పిలువబడే నడుము చుట్టూ అలంకరించే ఆభరణము
39. కటిసూత్రము – వడ్డాణానికి చుట్టూ మువ్వలతో ఉండే సూత్రము
40. సౌభాగ్యాభరణం – అశోకచెట్టు ఆకులాగ ఉండే ఒక ఆభరణం (కుత్తిగంటు)
41. పాదకటకం – కాలి అందెలు
42. రత్ననూపురములు – దానిచుట్టూ మువ్వల రత్ననూపురములు
43. పాదంగుళీయములు - మట్టెలు
44. పాశం – పైన ఉన్న కుడి చేతిలో తాడు
45. అంకుశం – పైన ఉన్న ఎడమ చేతిలో అంకుశం
46. పుండ్రేక్షు చాపము – క్రింద ఉన్నకుడి చేతిలో చెరుకువిల్లు
47. పుష్పబాణములు – కింద ఉన్న ఎడమ చేతిలో పుష్పములతో చేసిన బాణములు
48. శ్రీ మణి మాణిక్య పాదుక – ఎర్రని మణులతో ప్రకాశించే పాదుకలు
49. స్వ సామన వేషభి ఆవరణ దేవతాభి సహ మహాచక్రాథిరోహణము – సర్వాలంకాణలతో ఉన్న ఆవరణదేవతలతో కూడిన మహాసింహాసనముపై అమ్మవారిని అధిష్టింపజేయడం
50. కామేశ్వరాంగ పర్యాంక ఉపవేశము – అమ్మవారిని కామేశ్వరుని పర్యంకముపై కూర్చొండబెట్టుట
51. అమృతచషకము – అమ్మవారికి త్రాగుటకు పాత్రతో మధువును అందించుట
52. ఆచమనీయము – జలమునందించుట
53. కర్పూరవీటిక – కర్పూర తాంబూలము నందించుట ( కర్పూరతాంబూలం అంటే ఎలాఉంటుందో, అందులో ఏ ఏ సుగంధద్రవ్యాలు ఉంటాయో ఈ క్రింద వివరించడమనది)
54. ఆనందోల్లాస విలాస హాసము – అమ్మవారు తాంబూలం సేవిస్తూ ఆమె సంతసము, అనుగ్రహము తో కూడిన చేసే మందహాసము
55. మంగళార్తికం – దీపముల గుత్తి ని అమ్మవారి చుట్టూ తిప్పడం
56. ఛత్రము – అమ్మవారికి గొడుగు పట్టుట
57. చామరము – అమ్మవారికి చామరము వీచుట
58. దర్పణమ్ – అమ్మవారికి దర్పణం(అద్దం)చూపించుట
59. తాళావృతం – అమ్మవారికి విసనకర్రతో విసురుట
60. చందనం – గంధం సమర్పించుట
61. పుష్పం – పుష్పాలను సమర్పించుట
62. ధూపము – సువాసనభరితమైన ధూపమును వేయుట
63. దీపము – దీప దర్శనము చేయించుట
64. నైవేద్య,తాంబూల,నీరాజన నమస్కారములు – నవరసభరితమైన నైవేద్యమును సమర్పించుట, తరువాత తాంబూల నీరాజనాది సత్కారములతో నమస్కరించుట.

ఏకాంతము...ఇది సేకరణ...

మాణిక్య సోమయాజులు

*మాణిక్య సోమయాజులు గారి గురించి*
...
గంభీరమైన వేదార్థానికి తేలిక పదాలతో కథారూపమిచ్చే వాగ్మి! తెలంగాణలో ఏకైక సోమయాజి.. వేలాది శిష్య పరంపర కలిగిన గురువరేణ్యుడు..మాణిక్యసోమయాజులు! పేరుకు తగ్గట్టుగానే నిరాడంబరం, నిస్వార్థం సహజలక్షణాలుగా వెలుగుతున్న మణిమాణిక్యం ఆయన! నడిచే వేద నిఘంటువు.. తెలంగాణ గర్వించదగ్గ ఆ విద్వదాహితాగ్నితో నేటి ములాఖత్.....

వేదవిద్య క్షీణిస్తున్న నేపథ్యంలో యుగయుగాల పరంపరను కొనసాగించాలనే తపనతో క్లిష్టమైన సనాతన వైదిక సంస్కృతిని పరిరక్షిస్తున్న కుటుంబాలు ఇంకా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటే మాణిక్య సోమయాజులు కుటుంబం. వైదిక ధర్మాన్ని బతికించుకోవాలనే తన తల్లి ఆరాటాన్ని అర్థం చేసుకుని... ఆ ఆశయాన్ని సాధించే దిశగా ఎదురైన కష్టాన్ని ఇష్టంగా మలచుకుని.. నిస్వార్థంతో స్వధర్మాన్ని ఆచరణలో పెట్టి జీవనయానం కొనసాగిస్తున్నారు మాణిక్యం సోమయాజులు. వైదికమార్గంలో తాను నడవడమే కాక వందల మంది శిష్యులనూ నడిపిస్తున్నారు. ఆ సాధన మార్గం ఆయన మాటల్లోనే...

నైజాంవారికి ప్రవేశం లేదని....
‘తరతరాలుగా వైదిక సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న కుటుంబం మాది. మా ముత్తాతగారు గంగాధర దీక్షితులు, తాతగారు రామకృష్ణ సోమయాజులు. పూర్వం కొంశట్‌పల్లి అనే గ్రామంలో నివసించేవారు. ఇష్టికి ఆ ప్రాంతంలో బ్రాహ్మణులు దొరకడం కష్టంగా ఉండడంతో అక్కడి నుంచి కోహీర్‌కు, మళ్లీ అక్కడి నుంచి పట్లూర్‌కు వలస వచ్చారు. పూర్వం నుంచే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా సరే వేదాధ్యయనం, వేదవిహితకర్మలు, ఇష్టిని మాత్రం మా వంశం విడవకుండా కొనసాగిస్తుండేది. మా ముత్తాత, తాతగార్ల తర్వాత మా తండ్రిగారు పురుషోత్తమ సోమయాజులూ అదే పరంపరను కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. మా నాన్న కృష్ణయజుర్వేద క్రమాంతం, మీమాంసా వ్యాకరణంలో పండితులు. ఇక మా తరానికి వస్తే పదమూడు మంది సంతానంలో నేనే చివరివాడిని. నాకు రెండు నెలల వయసున్నప్పుడే నాన్నగారు పరమపదించారు. అంతమంది సంతానంలో ఒక అన్న, అక్క, నేను మాత్రమే మిగిలాం. నాన్న గతించడంతో మా మేనత్త భర్త అల్వాల్ రామశాస్త్రి గారు మాకు ఉపనయనం చేసినారు.
మా అమ్మ జనాబాయి వేదవిచ్ఛిత్తి.. వేదీ విచ్ఛిత్తి కాకుండా మా అన్న నరసింహశర్మను అల్వాల్ రామశాస్త్రి గారి వద్ద వేదాధ్యయనానికి పంపింది. కానీ అక్కడ వేదాధ్యయనం పూర్తవుతుందో లేదో అన్న అనుమానంతో నన్ను, అన్నను తీసుకొని ఆంధ్రదేశానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకొంది. రజాకార్ల అల్లర్లు జరుగుతున్న సమయం అది. అయినా పట్టుదలతో పిల్లలకు వేదాధ్యయనం చేయించాలని గుంటూరు జిల్లాకు తీసుకు సత్తెనపల్లి తాలూకా చవటపాపయ్య పాలెం అగ్రహారంలో ‘బ్రాహ్మణ గురుకులాక్షిశమం’లో నన్ను, అన్నను చేర్చుకొమ్మని అమ్మ అర్థించినా అక్కడి వారు నిరాకరించారు. ‘నైజాం ప్రాంతం వారికి ఇక్కడ ప్రవేశం లేదు’ అని చెప్పారు. కానీ అమ్మ పట్టువిడవకుండా ఎన్నో ధర్మసూకా్ష్మలు, సోమయాగం, ఇష్టి గురించి పాఠశాల ఆచార్యులు ముదిగొండ వెంకటరామశాస్త్రితో చర్చించింది.

అమ్మకున్న అవగాహన తెలిసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఆమె పట్టుదలకు ముగ్ధులైన ఆయన మిగతా సభ్యులు, అధ్యాపకులతో చర్చించి ‘ఒక ఆడమనిషి దేశంకాని దేశం వచ్చి వేదాధ్యయనం కోసం అర్థించినప్పుడు ప్రాంతీయ భేదాలను పక్కన పెట్టకపోతే వేదమాతను అవమానించినవారమవుతామ’ని గట్టిగా చెప్పడంతో అందరూ సమ్మతించారు. అలా పాఠశాలలో మాకు ప్రవేశం కల్పించారు. పాఠశాలలో సంహితమావూతము అధ్యయనం ఇంకా నాలుగు పన్నాలు మిగిలి ఉన్న సమయంలోనే మా అక్క అనారోగ్యంతో మరణించింది. అక్కడి నుంచి బాపట్ల వెళ్లి పొదిల సత్యనారాయణ అవధాని దగ్గర ఆ నాలుగు పన్నాలు, అ తర్వాత అనంతవరములో గొల్లపూడి మధుసూదన అవధాని వద్ద పధ్నాలుగు పన్నాలు పదం చెప్పించింది అమ్మ. అక్కడి నుంచి రేపప్లూలో తూములూరి సుబ్బావధానులు వద్ద పదక్షికమాలు, బ్రాహ్మణ, అరణ్యకాలు, ఉపనిషత్తులు పూర్తిచేయించింది. అప్పుడే క్రమాంతం పూర్తయిన అన్న నర్సింహ్మావధాని స్వర్గస్తులైనాడు.
ఆ సంఘటనతో భయపడ్డ నేను మన ఊరికి వెళ్లిపోదామని అమ్మను ప్రాధేయపడ్డాను. కానీ అమె నా భవిష్యత్తు దృష్టిలో ఉంచుకొని రాగాన్ని వదిలి కఠిన నిర్ణయం తీసుకొంది. ఈ సందర్భంగా ఒక్కటే మాట అంది.. ‘వచ్చిన కార్యం పూర్తికాకుండా, అంటే వేదాధ్యయనం చేయకుండా పోవడం కన్నా ఇక్కడే మరణించడం మేలు’ అని. నేటికీ ఆ మాటే నా మనసులో మార్మోగుతుంటుంది. చదువుపట్ల ఆమెకున్న దృఢసంకల్పం వల్లే నేను ఈనాడు ఈ స్థితికి రాగలిగాను. ఆ తర్వాత క్రమాంతం పూర్తి చేసుకొని విజయవాడ కౌతాపూర్ణానందం వేదశాస్త్ర సభలో క్రమాంత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడినై సొంత ఊరికి చేరుకొన్నాం. అప్పటికి నాకు 17 ఏళ్లు. తర్వాత కర్ణాటకలోని హమ్నాబాద్ పక్కన ఉన్న ఖేనేరంజోల్‌కు చెందిన రామచంవూదభట్ గారి అమ్మాయి లలితతో నాకు పెండ్లి అయింది. ఏండ్లు గుడుస్తున్నయి, వేదాధ్యయనం పూర్తయింది కానీ పరంపరంగా వస్తున్న అగ్నిహోత్రం పునఃవూపారంభించాలన్న మా అమ్మ సంకల్పం నెరవేరలేదు. దాంతో ప్లవంగ నామ సంవత్సరంలో సోమపూర్వక పర్వాదానము (సోమయాగాన్ని) చేయించింది.

హిమాలయాల్లో మాత్రమే...
సోమయాగం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీన్ని సోమలతతో చేస్తారు. ఈ తీగ కేవలం హిమాలయాల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఈ తీగ పాడ్యమి నాటి నుంచి పౌర్ణమి వరకు ఒక్కో కళను సంతరించుకొని పూర్ణకళతో శోభిస్తుంది. తర్వాత పౌర్ణమి నుంచి అమావాస్య వరకు ఒక్కోకళను కోల్పోతుంది. గీతలో శ్రీకృష్ణుడు రసాల్లో ‘నేను సోమరసం’ అని చెప్పాడు. సృష్టిలో అన్నింటికి ఇది ప్రధానమైంది. క్రమాంతం పూర్తయిన నాటి నుంచి సోమయాగం(నా 26వ యేట అంటే 1967లో) చేసే వరకు నేను కటిక దారివూద్యాన్ని అనుభవించాను. ఎన్నో రోజులు తినడానికి తిండి దొరకక, సంకటితో కాలం వెళ్లదీశాం. అయినా వైదిక ధర్మాచారాన్ని, అగ్నిహోవూతాన్ని మాత్రం విడువలేదు. నేటికీ అది కొనసాగుతుందంటే అమ్మ ఆశీస్సులే. ప్రతి వ్యక్తి విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ హస్తం ఉంటుందన్న నానుడి నా విషయంలో అక్షరాల నిజం.

అమ్మ నిరంతర తపన, ఆమెకు శ్రౌతకర్మయందు ఉన్న ఆసక్తే నన్ను ముందుకు నడిపిచింది. ఆ తర్వాత విశ్వనాథశాస్త్రిగారి ఆధ్వర్యంలో ఇస్మాయిల్‌ఖాన్‌పేటలో ప్రారంభమైన ‘పురోహిత బ్రాహ్మణ వేదపా శివంపేటలో ఆచార్యులుగా పనిచేశాను. వందలాది మంది శిష్యులకు వేదాన్ని నేర్పించాను. ఆ శిష్య పరంపర నేడు వందల నుంచి వేలకు చేరుకుంది. అదే నాకు సంతృప్తినిస్తుంది. వేదాధ్యయనం, వైదికధర్మ సంరక్షణ, ఇష్టి, నిత్య అగ్నిహోత్రం ఇవే ప్రతిమనిషి చేయాల్సిన కర్మలు. సదాచారాలతో జీవనం గడిపితే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. లోకంలో అన్నీ గొప్పవే. ప్రతి ఒక్కరూ దైవస్వరూపమే. ‘వేదేభ్యో అఖిలం జగత్తు’.. వేదాల్లో అన్నీ ఉన్నాయన్నది సత్యం. పాలల్లో నెయ్యి ఉన్నట్లే వేదాల్లో అన్నీ దాగున్నాయి.

ఆ రోజులే...
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి హైదరాబాద్ మాత్రం ఇంకా ప్రత్యేక దేశంగా కొనసాగుతున్న రోజులవి. వేదాధ్యయనం కోసం మేము గుంటూరు వెళ్తున్నాం.. రజకార్ల దాడులు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్న వారిని సైతం తుపాకులతో కాల్చి చంపేసిన సంఘటన నాకు ఇప్పటికీ కళ్లల్లో కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో హైదరాబాద్‌ను దేశంలో విలీనం చేసుకోవడానికి భారత సైన్యం వచ్చిన సంగతి నాకు బాగా గుర్తుంది. ఇక నాకు తెలిసిన హైదరాబాద్ అంటే... చుట్టు పక్కల రంగాడ్డి జిల్లాలో 20 నుంచి 30 గజాల్లోతులోనే నీళ్లు పడేవి. నేడు పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. ఇక వర్షాలయితే సంవత్సరంలో మూడు, నాలుగు నెలలు కురిసేవి. సస్యవృద్ధి బాగా ఉండేది. నేడు చెట్లను నరకడం, అడవుల పెంపకం నిరక్ష్యం చేయడంతో విపరీత పరిణామాలు చోటుచేసుకొంటున్నాయి. ప్రజల్లో నాడు డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండేది. నేడు ఆ పరిస్థితి లేదు. పంటలు పండకున్నా, నీళ్లు లేకున్నా ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకుంటున్నారు. ఆ రోజుల్లో ధర్మాభిమానం ఉండేది. ప్రతి ఇంట్లో ఏడాదికి ఒకసారి అన్నసంతర్పణ చేసేవారు. పంటలు, నీటి విషయంలో ఆ రోజులే మంచిగ ఉండేవన్నది నా అభివూపాయం.

సనాతన ధర్మమే మార్గం...
నేడు ప్రపంచం ఎన్నో సమస్యలతో సతమతమవుతున్నది. వీటన్నింటికీ వేదాల్లో పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. మానవుడు మొదట ప్రకృతిని ప్రేమించాలి. ఏదో సాధించామనే భ్రమలో ఉన్నాడు. కానీ ప్రకృతి నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ప్రకృతి విధ్వంసం, సాటి జీవులపై ప్రేమ, కరుణలేక పోవడం, దురాశ, స్వార్థం మానవుల కష్టాలకు ప్రధాన కారణాలు. వీటన్నింటికి పరిష్కారం ఆధ్మాత్మిక మార్గం. సనాతన వైదికధర్మం పాటిస్తే అందరూ సుఖంగా, సంతోషంగా ఉండగలరు.

బిరుదులు.. సత్కారాలు
విజయవాడలో విద్యావిభూషణ, ఢిల్లీలోని పెదజీయర్‌స్వామి వారు వేదవిద్వాన్, వర్గల్‌లో వేదభారతి, తెలంగాణ సభలో ఆచార్య చూడామణి, కరీంనగర్‌లో బ్రాహ్మీభూషణ, భాగ్యనగరములో వేదపయోనిధి ఇలా పలు ప్రాంతాల్లో జరిగిన వేదసభల్లో పలు సత్కారాలు, బిరుదులను నాకు ప్రదానం చేశారు’ అంటూ తన జీవన ప్రస్థానం గురించి చెప్పుకొచ్చారు.

ఎంతోమందికి ఆదర్శం...
మిడిమిడి జ్ఞానంతో అలంకార భూషణల ఆడంబరాలతో పండితులు అని పిలిపించుకొనే నేటి రోజుల్లో... నిండుకుండ తొణకదు అన్నట్టుగా కృష్ణయజుర్వేదాన్ని ఔపోసన పట్టి, వేదానికి భాష్యం చెప్పగలిగిన మాణిక్య సోమయాజులు అతిసాధారణ జీవితాన్ని గడపడం అందరికీ ఆదర్శవూపాయం. ‘ఇదం శరీరం పరోపకారం’ అన్న సూక్తికి ఆయన అచ్చమైన నిదర్శనం!

వేదం అంటే..

వేదం అంటే జ్ఞానం అని అర్థం. విద్ అనే ధాతువు నుంచి ఏర్పడింది. విద్ అనే ధాతువుకు విచారణ, ఉండుట, జ్ఞానం, లాభం అనే అర్థాలు ఉన్నాయి. పూర్వం రుగ్వేదంలో 21 శాఖలుండగా నేడు కేవలం 2 శాఖలు లభిస్తున్నవి. అదేవిధంగా యజుర్వేదంలో 101 శాఖలుండగా నేడు 6, సామవేదంలో 1000 శాఖలు ఉండగా నేడు 3, అథర్వణవేదంలో 9 శాఖలు ఉండగా నేడు 2 శాఖలు మాత్రమే లభిస్తున్నవి. మొత్తం మీద నాలుగు వేదాల్లో 1131 శాఖలు ఉండగా నేడు 13 - 17 శాఖలు మాత్రమే లభిస్తున్నాయి.
దర్శనమ్ చతుర్దశ వార్షికోత్సవం సందర్బంగా భాగ్యనగరం భాగ్యనగరంలోని రవీంద్రభారతిలో నవంబర్ 12 వతేదీ సోమవారం ఉదయం 9 గంటలకు విద్వదాహితాగ్ని, జ్యోతిరప్తోర్యామయాజి , విఖ్యాత వేదం విద్వన్మూర్తి బ్రహ్మశ్రీ మాడుగుల మాణిక్య సోమయాజులు- లలితా సోమిదేవమ్మ పుణ్యదంపతులకు "ధార్మిక వరేణ్య" బిరుదు ప్రదానం , జీవన సాఫల్య పురస్కారం, పల్లకీసేవ
ఆస్తిక మహాశయులందరికీ సాదర స్వాగతం....

Monday, October 15, 2018

శ్రీ యంత్రం – గణిత లక్షణాలు*

*⭕TMF*
తెలంగాణ గణిత ఫోరం

*శ్రీ యంత్రం – గణిత లక్షణాలు*

మన వాజ్మయం లో శ్రీ యంత్రం కున్న స్థానం ఎంతో విశిష్టం. శ్రీ విద్యోపాసకులకు, తంత్ర శాస్త్ర ప్రవీణులకు ఈ యంత్ర నిర్మాణం వాటి గొప్పదనం గురించి వివరణ కరతలామలకం. శ్రీయంత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని శ్రీచక్ర నిర్మాణం, శ్రీ చక్రార్చన మన పూర్వులు ఎప్పటినుండో చేస్తున్నారు. ఈ శ్రీ యంత్ర నిర్మాణం ఎన్నో శతాబ్దాలుగా విదేశీయ పరిశోధకులకు అంతుబట్టని అంశం. ఎందరినో పరిశోధనకు ఉద్యుక్తులను చేసింది. ఎందరో ప్రయత్నించి వారు పొడుపు కధ విప్పామని చెప్పగాని దాన్ని మరొకరు ఖండించి దానిలో లోపాన్ని చూపేవారు. ఎన్నో దశాబ్దాల పరిశోధన అనంతరం ఈ యంత్ర విశేషాలను వారు కనుకొని అచ్చెరువొందారు. కొన్ని అంతర్జాతీయ సాంకేతిక ప్రచురణలు శ్రీ యంత్రం మీద సాగిందంటే మీరు ఆశ్చర్యపోకమానరు. వాటిలో మనకు లభ్యమవుతున్న ఒక సాంకేతిక ప్రచురణ శ్రీ అలెక్ష్ కులైచేవ్ అణు రష్యా పరిశోధకుడు 1983 లో ప్రచురించిన శ్రీయంత్ర గణిత లక్షణాలు అనే పేపర్. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మరెందరో ప్రచురించారు. తమ పరిశోధనకు శృంగేరి పీఠం లో వున్నా శ్రీయంత్రాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు. అధర్వణవేదములో శ్రీ యంత్రం గురించిన శ్లోకాలను బట్టి దాని నిర్మాణం వారికి అర్ధమయింది. సరిగ్గా శ్రీయంత్రం గీయాలని కొన్ని వేల లైన్ల సాఫ్ట్వేర్ రాసారంటే మనం ఆశ్చర్యపోక మానం.
శ్రీయంత్రం ఒక 14కోణాల బహుభుజం(polygon) లో ఇమిడి వుంటుంది. దీన్ని భూపురం అంటారు. 8 దళముల, మరియు 16 దళముల పద్మాలు ఒక వృత్తాన్ని ఆధారం చేసుకుని విచ్చుకుని వుంటాయి. దానిలోపల విచిత్ర పద్ధతిలో 9 పెద్ద త్రిభుజాలు ఒకదాన్ని ఒకటి ఖండించుకునే రీతిలో వుండి వాటినుండి 43 చిన్న త్రిభుజాలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అన్నింటి మధ్యలో బిందువు వుంటుంది. వాటిలో 4పురుష త్రికోణాలని, 5 స్త్రీ త్రికోణాలని విడదీసారు. 4 త్రికోణాలు ఊర్ధ్వముఖంగా వుంటాయి, 5 అధోముఖంగా వుంటాయి. రెండు రకాల ఆరాధన వున్నది. బిందువు నుండి భూపురం వరకు, భూపురం నుండి బిందువు వరకు. వీటిని శివ-శక్తి కలయిక గా చెప్పబడుతుంది. ఒకటి ప్రపంచ పరిణామ క్రమంగా ఉపాసన చేస్తారు, మరొకటి లయకరంగా అగుపిస్తుంది. అసలు ఈ త్రికోణాలు నిర్దుష్టంగా అదే కోణాలతో ఒకటిని ఒకటి ఎలా వర్గీకరించుకోగలుగుతున్నాయి అన్నది ఒక పెద్ద పరిశోధన. ఇష్టమొచ్చినట్లు త్రికోణాలు వేస్తె ఇది సాధ్యం కాదు. దాని వెనుక పెద్ద గణితం దాగి వుంది. ఒక పద్ధతి లో వాటి కోణాలు, రేఖలు బిందువులను ఆధారంగా చేసుకుని ఒక ప్రోగ్రాం రాస్తే దాన్ని పరిష్కరించడానికి 10,౦౦౦,౦౦౦,౦౦౦ రకాల కలయికలు సాధ్యమవుతాయి. వాటినుండి ఈ ప్రత్యేక కోణాలు సాధించాలంటే ఎంతో సమీకరణాల పలితాలు రాబట్టవలసి వస్తుంది. ఉన్నదున్నట్టు అనుకరణ చెయ్యాలంటే ఒక నిలువు వ్యాసాన్ని 48 సమాన భాగాలుగా చేసి వాటిలో 6,12,17,20,23,27,30,36,42 రేఖలను ఆధారం చేసుకుని అడ్డగీతలు గీయవలసి వస్తుంది. మరల వాటి ఆధారంగా సమాంతర గీతాలను చూసుకుని వాటికి త్రికోణాలు గీస్తారు. ఇది ఒకరకం శ్రీ యంత్రాలకు సరిపోతుంది. కానీ కొంచెం గోళాకార పద్ధతిలో వున్న యంత్రాలకు మరొక పధ్ధతి ప్రకారం గణించవలసి వున్నది. దాన్నొక ప్రోగ్రాం ద్వారా ఒక ఆల్ఫ కోణం తీసుకుని పరిష్కరించారు. దీన్ని యూక్లిడియన్ రేఖాగణితం ప్రకారం 4 పారామితుల ఆధారంగా అనంతమైన సొల్యూషన్లు వున్న ప్రాబ్లం గా శాస్త్రజ్ఞులు అభివర్ణిస్తారు.
గేరార్డ్ Heut అన్న శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ మర్మాన్ని కొంతవరకు చేదిన్చగలిగాడు కానీ గోళాకార శ్రీ యంత్రాలకు అనువదించలేక పోయాడు. అతడు చేసిన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్లు నేటి కొన్ని పరిష్కారాలకు ఆధారం అయ్యాయి. 1991లో పాట్రిక్ ఫ్లనగాన్ అనే అతడు తాను 30 ఏళ్ళగా పరిశోధన చేసాను కానీ మర్మం చేదించలేక పోయానని ఒక గురువుల శిష్యరికం చేసి ధ్యానం ద్వారా వీటి మర్మం కనుక్కున్నాడని పేర్కొన్నాడు. వీటిలో 18 క్రాసింగ్ లో అసలు కిటుకు వుందని కనిపెట్టాడు. దాని ఆధారంగా త్రికోణాలు వేసే పధ్ధతి రాస్తూ అతడు కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెల్లడించాడు. మొట్ట మొదటి త్రికోణం వెయ్యడమే కీలకం అని .ఆ త్రికోణం కొలతలు గ్రేట్ పిరమిడ్ కొలతలకు నిష్పత్తిగా సరిగ్గా సరిపోతుందని తేల్చాడు. పురాతన 3*4*5 త్రికోణం ఆధారంగానే మొదటి త్రికోణం నిర్మితమయిందని దాని centroid ఆధారంగా తీసుకుని దానికి కొంత దూరంలో మొదటి త్రికోణానికి ఒక రేషియో ప్రకారం అధోముఖ త్రికోణం బేస్ వుందని. ఆ centroid ఆధారంగా ఒక వృత్తం గీస్తే వీటి కోణాలు రెండు ఆ వృత్తాన్ని నిలువుగా ఒకే రేఖ మీద ఉంటాయని చూపాడు. వాటి ఆధారంగా మిగిలిన త్రికోణాలు ఎలా వెయ్యాలో చేసి చూపాడు. కుచలేవ్ శిష్యుడు ఒకడు ఈ త్రికోణాలను ఆధారం చేసుకుని వాటిని నిలుగా విభజించి వాటికి వృత్తాలు గీస్తే మన బ్రహ్మాండ గ్రహాల మండల orbit నిష్పత్తికి సరిగ్గా సరిపోతున్నాయని కనుగొన్నాడు.

అంతే కాక ఆ త్రికోణాలు అన్నింటికీ వివిధ రంగులు అమర్చడం ద్వారా ఒక మనిషిని త్వరగా తనను తాను మైమరచి ధ్యాన స్థితిలోకి తీసుకు వెళ్ళగలమని పరిశోధనాత్మకంగా నిరూపించారు. వారికున్న మిగిలిన నమూనాలకన్నా ఇది మనిషి యొక్క మెదడును అతిత్వరగా ప్రేరేపించి శాంత స్థితికి తీసుకురాగలిగిందని నిరూపించారు.

మరొక్క విషయం, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాలో ఒరెగాన్ అనే రాష్ట్రంలో ఒక సరస్సు ఎండినప్పుడు శ్రీ యంత్రాన్ని పోలిన 13 miles వున్న ఒక ఆకృతి బయటపడింది. దాని మీద చాలా సంవత్సరాలు కలకలం జరిగింది కానీ నిజం ఎవరికీ తెలియలేదు. ఈ లంకె చూడండి.

https://www.youtube.com/watch?v=XNqp4CgTWEg

శ్రీ యంత్రం లో దాగి వున్న శక్తి గురించి ఇంకా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. మన మంత్రతంత్ర వేత్తలకు ఇవి పూర్తిగా తెలిసిన విషయాలు. ఓంకారం శబ్దాకారం తీసుకుంటే శ్రీయంత్ర ఆకృతి దాలుస్తుందని మరికొందరి వాదన కానీ నేటివరకు శాస్త్ర పరంగా దాన్ని నిరూపించలేకపోయారు. ఈ టపా కేవలం శ్రీయంత్రం మీద జరిగిన గణిత పరిశోధన గురించి మాత్రమె చదువరులకు తెలియ చేయాలని రాసాను. శ్రీ యంత్రం యొక్క ప్రాశాస్త్యత, వాటి వివరాలు, ఉపాసన గురుముఖంగా తెలుసుకోవాలని మన శాస్త్రం చెబుతోంది, అందునా అది అతి గుహ్యం పాత్రత వుంటే మాత్రమె తెలుకోవలసిన సత్యం.
ఈ పరిశోధనా వ్యాసాలూ రాసిన వారందరూ ఈ యంత్రంలో ఏదో గొప్ప విషయం దాగుందని, ఇది కేవలం ఉపాసన వలన, అద్భుత్తం ఆవిష్కరింపబడిందని వీటి శక్తి మీద మరింత పరిశోధన జరగాలని అన్నారు. మనకున్న చిన్న బుర్రలకు అర్ధమయేటట్లు మరిన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగు చూస్తాయని ఆశిద్దాం.

ఓం నమో వేంకటేశాయ
|| సర్వం శ్రీ వేంకటేశ్వరార్పణమస్తు ||

చతుఃషష్టి ఉపచారాలు

*చతుఃషష్టి ఉపచారాలు* దసరా సందర్భంగా... ఓం శ్రీ మాత్రే నమః..🙏🙏🙏 ఒకసారి శ్రీశంకరాచార్యులవారికి లలిత అమ్మవారు 64 కళలతో, 64 యోగినీ దేవతలు ...